+31 (0) 6 242 360 46secretaris@ruischerbrug.info

Verslag Algemene Jaarvergadering Wijkraad RRN  9 mei 2019

Aanwezig:

Wijkraad: Constant Pas, Jo Boonstra, Wiebe Schoonhoven

Aspirant lid: Anneke Kuipers (notulist)

Wout van den Heuvel, Luuk Duursma, Johan Norder, Alex van der Wielen, Bert van Dop

Afwezig: Nanno Bolt en Marieke Oostindjer

Constant opent de vergadering. Notulen van deze vergadering worden naar de aanwezigen gemaild en op de website gezet.

Notulen 2018

 “E van Dop” moet worden gewijzigd in “B van Dop.
De notulen worden met inachtneming van deze wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

Terugblik 2018

 • Dijkverzwaring: Wijkraad heeft overleg gehad met het waterschap, RWS en de gemeente om overlast te beperken. Werkzaamheden zijn zo goed als afgerond.
 •  Speeltuin BSV: de Wijkraad heeft een redelijke bijdrage geleverd aan opknapbeurt.
 • Driebondschool: eind 2018 Heeft Poppejans (i.o.m. beheerscommissie en de wijkraad) een ondernemingsplan verstuurd naar Gemeente Vastgoed waarom de school behouden moet blijven. Helaas is EMS hier niet bij aanwezig geweest. Komende weken valt de beslissing.
 • Jo: Er is subsidie voor de AED op Noorddijkerplein van de gemeente. AED speeltuingebouw is naar buiten geplaatst. Speeltuincentrale is verantwoordelijk voor deze AED. In de wijk hebben 16 mensen de AED-cursus gedaan. Aanmelden kan via www.hartslagnu.nl
 • Roeierspad is een toeristisch fietspad, we hebben hier samen met de kinderen uit de wijk hier nieuwe verkeerstekens aangebracht. Voornaamste doel was hier meer onderlinge tolerantie onder de verschillende gebruikers van het pad. Veilig verkeer heeft het label “Buurtveilig wonen” verstrekt aan de wijk, daarbij wordt er 3 jaar lang hulp aangeboden door VVN. Om het door bromfietsers gebruik maken van het Roeierspad, tegen te gaan zou er meer handhaving moeten komen, helaas is dit met de beperkte middelen van de politie niet mogelijk. Jo neemt contact op met Veilig Verkeer Nederland om, het idee van Alex, om de bromfietsers aan te spreken in combinatie met een verlichtingscontrole, uit te voeren.
 • Energie coöperatie Noorddijk. Wiebe: er zijn 46-48 leden. Er wordt gedacht aan een tweede dak voor panelen. Binnenkort begint inschrijving via www.ECNoorddijk.nl. Constant zal hierover info sturen, welke kan worden verspreid via de Dijkruis, website en folders.

Plannen 2019

 • Gebrainstormd over toekomst gebouw Driebondschool. Belangrijk is dat de verenigingen voor en in de wijk behouden blijven. De gebiedsmanager van de gemeente draagt de belangen van de verenigingen en Poppejans uit naar de gemeenteraad. Volgende week valt de beslissing: verkoop of verhuur. Wijkraad zal dit doorgeven.

Idee om te spreken op raadsvergadering door o.a. leden EMS.

 • Verkennen samenwerking verenigingen. Luuk (EMS) heeft overleg gehad met BSV over nut/noodzaak om samen te werken. Uitgezocht moet worden wat er dan met de subsidies gebeurd. Idee: Speeltuincentrale benaderen?  Tot nog toe nog geen reactie van de BSV.

              Jo gaat Esther van BSV benaderen voor vervolg.

 • Afronding dijkverzwaring: Nog steeds onduidelijkheid over de bomen/beplanting. Over 3 weken valt de beslissing. Wordt vervolgd.
 • Versterken communicatie de gemeente en lokale overheden. Dit is een agendapunt voor komend jaar.
 • Verkeer: Jo: geen projecten. Verkeerslichten bij AH blijven een ergernis. Luuk oppert het idee om de situatie om te draaien zodat het uitrijdend verkeer bij de winkels via het verkeerslicht de weg op kan. Jo neemt hierover contact op met de Provincie.
 • Initiatieven collectieve-individuele wijkverduurzaming: Energie coöperatie Noorddijk heeft info avond gehad. De wijkraad gaat hier aandacht voor vragen in de wijkkrant en mogelijk nog een infoavond voor de hele wijk.
 • Statuten: de laatste aanpassingen zijn in 2012 bekrachtigd. Er zijn daarna nog wel aanpassingsvoorstellen gedaan maar deze zijn nooit bekrachtigt omdat de gemeente mogelijk een andere aanpak voor de wijkraden wil.  Dit is een agendapunt voor komend jaar.
 • Vraag: Foodmarked bij AH? Status is onbekend. Constant informeert bij de gemeente.

Financieel verslag 2018 en kascommissie

De kascommissie (Bert van Dop en Wout van den Heuvel) heeft kascontrole uitgevoerd en de vergadering  verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur. Financieel verslag hoort ter inzage aanwezig te zijn. Volgend jaar stukken bij uitnodiging d.m.v. linkje.

Jo geeft toelichting: in 2018 is veel geld uitgegeven m.n. aan speeltuinrenovatie. Met reserves is tekort aangevuld.

Subsidie 2018 aanvraag van de gemeente is niet helemaal goed gegaan maar tekort op de begroting is uiteindelijk toch via het gebiedsteam en de wethouder uitbetaald. Subsidieaanvraag voor 2019 loopt goed. De gemeente wil meer controle over inzet subsidiegeld. De wijkraad moet hierover verantwoording afleggen en vraagt dit dus ook aan de verenigingen die geld ontvangen.

Begroting wordt gemaakt op moment van subsidie aanvraag in juni/juli

Kascommissie wordt bedankt. Wout treedt af en Johan Norder komt erbij.

Versterking wijkraad

Constant legt uit wat de consequenties zijn als de wijkraad verdwijnt: geen subsidies voor de verenigingen, geen wijkkrant, geen website, geen contacten meer met de gemeente, provincie en RWS.

Het voltallige wijkraadbestuur gaat aftreden, iedereen wil komend jaar nog wel de nieuwkomers ondersteunen en de taken overdragen. Er zijn 2 aspirant leden gevonden voor de functie van secretaris (Marieke Oostindjer) en penningmeester (Anneke Kuipers). Gelukkig melden zich een nieuwe voorzitter (Alex van der Wielen) en nieuw bestuurslid (Luuk Duursma). Bij dezen wordt iedereen aangenomen.

Rondvraag

 • Wout: uitnodiging voor jaarvergadering volgend jaar meer prominent in wijkkrant.
 • Op termijn een overleg plannen met nieuwe leden en gemeentecontactpersonen door Constant en Nano.
 • In juli een vergadering plannen met oud en nieuw bestuur.
 • Johan: in Ruischerwaard nu geen inbraken en vernielingen.
 • Luuk: svp stukken ter voorbereiding op vergadering tijdig toesturen of op website zetten
 • Wiebe: nieuwe datum via datumprikker.
 • Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en inzet.
Print Friendly, PDF & Email

This site is protected by wp-copyrightpro.com

This site is protected by WP-CopyRightPro